BejelentésSzűcs István Miklós honlapja
Formás tartalom és tartalmas forma

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
KÖNYV: Hitvallás és abszurditás


[Egy sokszereplős - sokhelyszínű és többműfajú életrajz, dokumentum gyűjtemény, a vizuális nevelés 20. századvégi, valamint a 21. század első 7 évének jellemzőiről, eredményeiről, meghatározó személyiségeiről és az érdemtelenül helyzetbe kerülőkről]
A/4 méretű keménytáblás könyv, 372 oldal, színes fotókkal. A kiadás éve: 2013. Ára: 2 232 Ft
A könyv néhány példánya még megvásárolható: Könyvesbolt - Zirc. Cím: 8420 Zirc, Rákóczi tér 16. (88) 414 760;
LEKTORI AJÁNLÁS
Szűcs István Miklós kortársam. Egy esztendőben születtünk. Mondhatni: egyszerre értük meg – ha különböző – s csak ritkán véletlenszerűen azonos – helyszíneken a XX. századnak azt a második felét, mely igen sok szempontból a század jelentős második fele (nem csupán, mert az életünk kerete volt), melynek értelmezésére szélsőségesen különböző narratívák léteznek, s melynek „feldolgozására” napjainkban, a „felejtsük el” stratégiájára több szándék létezik. Holott éppenséggel a korszak elemi történeteinek feldolgozása adhatja ki azt a tablót, amelyet érvényesként hagyhatunk utókorunkra.
Szűcs István Miklós szaktársam. Más utakon, más gyerekkorból jutott el a tanári pályáig, a vizuális nevelés szakemberének szerepvállalásáig. Szűcs István Miklós mögött jelentős életút áll.
A magyartanár költő barátai közül: Széki Patka László és Kemény Géza
A képzőművész-tanár barátai közül: Lugossy Endre és Kiss László
Bálványos Huba professor emeritus kollegiális barátságában.
PhD Prokopp Mária barátsága a Botticelli-szövetségben és a művészettörténet tanítás metodikai egyezésében.
Művek, tanítványok, kollégák, iskolák. Többszörösen méltó az életút arra, hogy reprezentatív kötetben foglalódjék össze. A kötet stílusa, a „pályám emlékezete” műfaj szokatlan egy ’alighatvanmúlt’ „fiatal embertől”. Bölcsen és éretten tekint vissza a szerző (az érettség egyszerre a tekintet és a megörökítő stílus jelzője is) korábbi éveire – nehéz dolga lesz a második kiadással, hiszen e pálya előtt még jelentős események állhatnak.
Különlegessége az emlékezésnek, hogy egy érzékeny vizualitással megáldott személy emlékezik, akinek mindenről kép jut eszébe, vagy a kép juttatja eszébe az emléket. Ezek a vizuális asszociációk különös, szerves részei ennek a XX. századi „önpedagógiai” fejlődésregénynek; kísérik, illusztrálják, értelmezik Szűcs István Miklósnak nemcsak emberi, de szakemberi arculatát is. Igen gazdag ez a tár, igen ihlető. Nehéz lenne bármit is hozzátenni a mérnöki pontossággal megszerkesztett kötethez, a benne szerepeltetett képek olyan jelentősek, és nyilvánvaló képi hátterűek. Ez az életrajzi képeskönyv voltaképpen új műfaj abban a mára divatossá váló neveléstörténeti kutatásmetodikában, melyet a „kvalitatív elemzések” világában tartanak számon. (Ld. a „közeli”, veszprémi kolléga, Géczi János szintén művész és tanár, kutató – ikonográfiai kutatásait, ill. Piotr Sztompka: Vizuális szociológia c. kötetét - Gondolat, 2009, egyébként a felnevelő műhely, a Pécsi Egyetem kiadása.)
Műfaji újdonság még a főszöveg „epizódjaiba”(intarziaként) berendezett műelemzések és pedagógiai teoretikumok szerepeltetése. Jelentős személy életművének tükrében és képeinek reflexeiben ismerkedhetünk meg egy fontos, alig feltárt korszakkal, melynek végét a szerző aktív pályájának lezárási szándéka (szándéka? kényszere) jelzi.
A fotót egy tanítvány készítette R.Kiss Lenke: Zirc című (a vízben tükröződő) szökőkútszobráról.
A kötet további részeiben fontos jelentőséget kap a bakonyi kisváros kulturális múltjával és jelenével. Ebben a hűséges vallomásban helyezi el a szerző korrekten, indulatosan ám mértéktartóan saját, méltatlannak megélt kálváriáját. A kötet kiadásához elegendő mecénást kívánok. A kiadást forrón támogatom. Promócióját szívesen segítem. Budapest, 2012. október 7. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ
egyetemi docens, a Magyar Pedagógiai Társaság Academia Ludi et ArtisMűvészetpedagógiai Egyesületének ügyvezető elnöke
A Z-PRESS KIADÓ ÉS A BOOKLINE ISMERTETŐJE
SZŰCS ISTVÁN MIKLÓS az új típusú művészetpedagógia képviselője. Első könyveivel; ZIRC KÖZÉPKORI UDVARHÁZA ÉS CISZTERCI MONOSTORA, a VIZUÁLIS NYELV ÉS MŰVÉSZET. ÁBRÁZOLÁS 1. valamint a MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A VIZUÁLIS NEVELÉSBEN című alapművekkel és több publikációjával - mintegy 150 tanulmányával - már ismertséget szerzett. Elméletigényes közléseivel beírta magát a magyar művészeti nevelés irodalmába. Budapesten, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen végezte tanulmányait; művészeti rajz - szerkesztő és ábrázoló geometria – művészettörténet szakos középiskolai tanár. Mint okl. képzőművész, ebbéli professzióját is sikerrel gyakorolja. Példaadó ősei nyomdokain haladva igyekszik eljutni abba a mind jobb módot, „életminőséget” eredményező „világba”, melyben támogathatja a kultúrát, és ha már megadatott, alkotóként is részt vehet a művészetben. 1973 – 1995-ig egy nemzetközi grafikai gyűjteményt gondozott és városi galériát, gimnáziumi rajztagozatot (1990), majd képzőművészeti szakközépiskolát alapított (2001), működtetett. Veszprém megyei szaktanácsadó, országos művészeti szakértő, 2000-2005-ig a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének titkára volt. Napjainkban Budapesten, az ELTE művészettörténeti tanszékének külső munkatársaként az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) bírálóbizottságában és az emelt szintű érettségi vizsgabizottságokban dolgozik.
A szerző legnagyobb lélegzetvételű kiadványa a HITVALLÁS ÉS ABSZURDITÁS, amely a két világháború közötti és utáni évtized családtörténeti felvázolása után tér rá egy 1971-től 2007-tel záródó aktív művészetpedagógiai korszak, majd a képzőművészeti pálya ma is tartó időszakának bemutatására.
Az általános iskola és a gimnázium ballagási képei a zirci éveket idézik.A következők a kisgyerekkor élményadó helyszínét, az édesapja vezetése alatt álló farkaskúti szőlészetet.
A gyermekévek helyszíneiről, Budapestről Komárom megye termékeny földjeire, majd a „szerelmes Pécsre” s onnét a „Bakony szívébe”, külföldi útjai sorából kiemelve - több más mellett - a Felvidékre, Berlinbe, a „hőn szeretett Itália földjére”, Gentbe és Amszterdamba, Strasbourgba és „Erdélyország” alapélményt adó helyeire vezeti el olvasóit, ill. a kialakított kapcsolataiba avat be mindenkit; a figyelmével megtisztelő érdeklődőkre éppúgy gondolva, mint a legszorosabban vett szakmabeliek okulására is. A műfajiságában változatos könyv különlegességeihez tartoznak a szerző nagy találkozásokról szóló beszámolói a közel- és félmúlt legmeghatározóbb szellemiségű művészeivel, irodalmáraival, művészettörténészeivel és tudósaival. A hang időnként az esszéíróé, máskor az irodalmi tudósítóé vagy az ismeretterjesztőé, megint máskor a visszafogott szakmaiságé. De így együtt, a sok-sok képpel gazdag dokumentumgyűjtemény, a szerző szándéka szerint mégis kerek egész. Illyés Gyula szavaival: „Ez akár egy új stílus kibontakozása is lehet az életműben.”
A KÖNYV SZERZŐJÉRŐL
Név: Szűcs István Miklós okl. képzőművész - középiskolai tanár - művészettörténeti szakíró. Budapesten született, 1947-ben. Legmagasabb iskolai végzettség: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest. Pályakép: A Barátság Nemzetközi Grafikai Gyűjtemény gondozója, adminisztrációs teendőinek végzője, kiállításainak rendezője (1973-1995). A Zirci Galéria alapító - művészeti vezetője (1985 – 1995).
Veszprém megyében az első általános iskolai rajz-szaktermet alakítja ki (1973). Speciális rajztantervű tagozatot hoz létre és vezet „vizuális nyelv és művészet” megnevezéssel a zirci III. Béla Gimnáziumban (1990 - 2003).
A lefelé mutató kéz még a kezdeti, az alagsori rácsos ablakú rajzteremben, a felfelé mutató pedig az időközben tervezett és megvalósított II. emeleti galériás műteremben látható. Veszprém megyei rajz szakfelügyelő (1975-1984), vezető szaktanácsadó (1988-). A képen Újhelyi Gábor vezető rajz szakfelügyelővel és Bernáth Elekkel, a zánkai Gyermekalkotások Galériájának vezetőjével.
Országos közoktatási és művészeti szakértő (1998- ). A Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének (MROE) titkára (2000-2005). Veszprém megye első képzőművészeti szakközépiskolájának alapítója Zircen (2001 -), művészeti igazgatóhelyettes (2005-2007).
A badacsonyi Egry József Emlékmúzeum művészetpedagógiai programjának kidolgozója (2003). Az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága művészeti szekciójának tagja. Az ELTE Művészettörténeti Intézete (tanszék) külső munkatársaként a művészettörténet OKTV bírálóbizottsági tagja (Budapest). Az emelt szintű érettségi munkabizottságok közreműködője az OH – vizsgaközpontokban (Győr, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém). Önálló könyvek: Zirc középkori udvarháza és ciszterci monostora (MPI, 1994); Vizuális nyelv és művészet. Ábrázolás 1. (MKM, 1999); Minőségbiztosítás a vizuális nevelésben (OM-MPI, 2000); Útmutatók a középiskolai műalkotások elemzéséhez I - II. (NTk., 2003, 2004); Hitvallás és abszurditás (Z-Press K., 2012); Két hazában. Bér Júlia & Julie Bérová (Bohémia B.K., 2013); Könyvszerkesztések: „… ifjúság erejét érti, ki messze lát … Első termés 2. (MPI, 1989) Aranykapu. VM Diákantológia. Első termés sorozat 3. (MPI, 1994); Balogh Jenő: Képes világ – harmonikus pedagógia. Vízió-asszociatív analízis (MPI, 1999) Balogh Jenő: A kép és az ember (SZIM, 2011); Könyvfejezetek: A felsőszintű rajztanár-továbbképzés 14 éve (MKE, 1983, 30-35. oldal) A tehetséggondozásról Veszprém megyében. M. P. Körkép Kiskönyvtára (Vp., 1986., 71-75. oldal) 25 éves a zirci III. Béla Gimnázium. Jubileumi emlékkönyv 1962-87. (1987, 5-8. oldal) Balogh Jenő köszöntése (MROE, 1990, 37-41. oldal) Önképzés – továbbképzés, 1991. 2. kötet (Vp.MPI , 159 – 187. oldal plusz 26 oldal melléklet) Első száz évünk. Jubileumi emlékkönyv (MROE, 1996, 70-72., 88., 121-122. oldal) Emberközelben (OH-MPI, 2000, 177-181. oldal) Látás és ábrázolás. Rajz és vizuális kultúra. Gimnázium (NTk, 2006, Irodalom 159. oldal) illusztrációk: Veszprém Megyei Pedagógiai Híradók és VMP Körképek (1972-) Kecskés József: „Kézenfogva”. Borító és versek illusztrálása (2010, 24 oldalon). Szakcikkek, tanulmányok: 150 kiadványban. Képzőművészeti alkotások: magán-, köz- és egyházi gyűjteményekben. 1973-tól kiállító művész. Díjak: Érdemes Társadalmi Munkáért (HNF,1980) Eredményes munkáért miniszteri dicséret (1981) Fonay Pedagógiai Alapítvány (MPI, 1983) Kiváló Társadalmi Munkáért (HNF, 1986). Kiváló munkáért miniszteri elismerés (1988) Elismerő oklevelek (Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, (1999/2000 és 2000/2001. Tanítványok versenyfelkészítésében nyújtott kimagaslóan eredményes munkáért) Kiváló művészi és pedagógiai munkáért (MROE-érem, 2001). „Zirc Város Közoktatásáért, Közművelődéséért” (2002). A Közoktatásért-díj (VMÖK, 2002) Irodalom: Köznevelés `73 - Napló: Az út elején.= 1974. febr. 16. Dr.Domonkos Imre: Kiállítás Budapesten, a "Fáklya" klubban, 1976. okt. 18. Tibor Klára: Rajz és műalkotások elemzése a Zirci Gimnáziumban. = KÖZNEVELÉS, 1978. Ringné Müller Anikó: Szűcs István festőművész kiállítása. Katalógus. 1986. Benis Judit: Egy tanári pályakép, Szűcs István (Győr, 1989. IX. 27.,Tanítóképző). Veszeli Lajos: Hinni a közösség erejében.= Napló, 1988.dec. 19. Veszeli Lajos: A jelen fomálása. Gimnáziumi tehetséggondozás. = Napló, 1992. febr.20. G. Pintér Edit: A tehetség 18 éves korban érhető tetten. Rajz tagozat a zirci gimnáziumban.= Napló, 1992. nov. 26. Toldi Éva: Szóra bírják a régmúltat. Könyv a zirci udvarházról és monostorról.= Napló, 1995. júl. 14. Balogh Jenő: Az ideális tanítvány.= Zirci Televízió, 1995. április 19. Pallag Andrea: Esélyek és lehetőségek a gimnáziumi rajztanításban.= Iskolakultúra, 1997. 8. sz. Balta Éva: Tízéves a zirci gimnázium rajz tagozata.= Zirc és Vidéke, 2000 március Bauer Nándorné dr.- Horváthy György: Emberközelben. = Minőségfejlesztő közoktatás Veszprém megyében,OM – Veszprém, 2000. Sárvári Zsuzsa: A vizuális nevelés atyja.= NAPLÓ, 2008. március 26., www.naplo-online.hu Sárvári Zsuzsa: A festészet története képekben (Veszprémi Napló, 2007. október 28., kedd). SZs: A festészet története képekben (A magyar festészet napjára). Napló, 2008. október 28., kedd Forrás: Pedagógiai Ki Kicsoda (1996), Keraban Kiadó,Budapest; Veszprém Megyei Kortárs Életrajzi Lexikon (2001, 928-929. oldalon); Ki Kicsoda a magyar oktatásban (2005, 324-325. oldalon); Ki Kicsoda a magyar oktatásban. II. kötet. Felsőoktatás, felnőttképzés, szakképzés és nyelviskolák (2006, 535-536. oldalon); Who is Who Magyarországon (2012). Magyarország vezető személyiségeinek életrajzi enciklopédiája (2354. oldal).
A bakonybéli Szent Kút (más néven Borostyánkút) Szent Gellért szobrának felállítói és a kápolna Szent Mór, Szent Benedek, Szent Imre valamint a sziklából vizet fakasztó Szent László pannójának, továbbá Szent Gellért háromszárnyú oltárképének felszerelői a Borostyánkút hármasforrásánál, 1996. augusztus 7-én.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!